QUY TRÌNH NÂNG CẤP “TÀI KHOẢN TRÂN TRỌNG”

1. Đăng ký thành viên trên DaucoTichtru                         Đăng ký

2. Chuyển khoản thanh toán để Mua TÀI KHOẢN TRÂN TRỌNG

Sau khi chuyển khoản thành công, Hệ thống DaucoTichtru sẽ nâng cấp tài khoản của Bạn .


THANH TOÁN

Tên chủ tài khoản: ĐOÀN QUANG TRƯỜNG

Số tài khoản: 2630.11187.2008

Mở tại: Ngân hàng MB chi nhánh Bắc Hải, thành phố Hải Phòng.

Nội dung: Email hoặc Tên đăng nhập

Mọi hỗ trợ vui lòng liên hệ: 01648 921 684