Thông tin đăng ký
*
Tên Đăng Nhập
Vui lòng không để trống mục này
Please enter valid data.
Ồ, Tên đăng nhập đẹp này đã có người sử dụng mất rồi, Bạn vui lòng chọn tên đăng nhập (đẹp) khác nhé!
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
Email Address
Phần này không được để trống bạn nhé
Please enter valid email address.
Please enter valid email address.
Email này đã có người sử dụng rồi, có phải bạn không đấy? :D. Nếu không, vui lòng nhập email khác nhé
*
Số điện thoại
Vui lòng không để trống mục này
Vui lòng chỉ nhập số
Vui lòng chỉ nhập số
*
Hạng thành viên
FreeBasicProDiamond
Vui lòng chọn một trong các hạng thành viên
Please enter valid data.
*
Mật khẩu
Phần này không được để trống bạn nhé
Please enter valid data.
Vui lòng nhập ít nhất là 6 ký tự
*
Xác nhận mật khẩu.
Phần này vui lòng không bỏ trống.
Mật khẩu chưa khớp.
Mật khẩu chưa khớp.
Đăng Ký
 

Các hạng thành viên:

Free Member: Thành viên thông thường, không sử dụng dịch vụ
Basic Member: Thành viên Khóa học cơ bản, học phí: 450.000 VNĐ
Pro Member: Thành viên Khóa học nâng cao, học phí: 5 triệu
Diamond Member: Thành viên tư vấn trả phí, phí thường niên: 10 triệu/năm

Hướng dẫn thanh toán

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng
Số tài khoản thụ hưởng: 0904.222.604 – Đoàn Xuân Thạo
Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội  (MB Bank), chi nhánh: Bắc Hải Phòng
Nội dung ghi: Email SDT
(VD: nguyenvana@gmail.com 0912345678)

Newsletter

Đăng ký nhận tin

Không bỏ lỡ các bài viết quan trọng của DaucoTichtru