post

Cơ hội đầu cơ số 02: CVT

DaucoTichtru: CVT là doanh nghiệp sản xuất có mô hình kinh doanh đơn giản, với thành tích ấn tượng trong quá khứ. Nền tảng tạo giá trị của DN (tài sản cố định) của CVT tháng 12/2017 này sẽ được mở rộng, là động lực tăng trưởng cho CVT trong năm 2018 trong điều kiện hiện nay CVT đã chạy full công suất hai nhà máy của mình. Read More