William O’neil: Đầu Tư Phải Kỷ Luật

Phương pháp của William O’Neil được đánh giá là phù hợp với nhà đầu tư tại thị trường Chứng khoán Việt Nam